ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และบริษัทฯกับผู้ว่าจ้าง จึงได้แต่งตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ และยังเป็นการติดตามการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งรับทราบความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

 

การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  

 

          บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างมิให้สูญหายหรือเสียหายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการประสานงานหากมีปัญหาเกิดขึ้น  โดยมี 

     -   คุณ ประการ     ขำศรีบุศย์              อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน    เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

     -   พล.ต.ท.  ยุทธชัย      พัวประเสริฐ      เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 
     -   พ.ต.อ.  ศุภฤกษ์      ยอดคำ           เป็นที่ปรึกษาด้านการประสานงานและฝึกอบรม