การฝึกอบรมตามหลักสูตรประจำเดือนฝ่ายฝึกอบรมจะดำเนินการฝึกอบรมทบทวนให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น หรือแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน โดยทางฝ่ายฝึกอบรมจะกำหนด หัวข้อการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อีกทั้งยังเป็นการแจ้งข่าวสารของทางบริษัทฯ ให้รับทราบ ตลอดจนรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง

การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
        ฝ่ายฝึกอบรมจะดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจะต้องมีความรู้ความสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเฉพาะตัว โดยแท้จริง เช่น
       - หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง
       - หลักสูตรการปฐมพยาบาล/การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเพลิงไหม้
       - หลักสูตรการตรวจสอบ/การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย/การตรวจหาวัตถุระเบิด และการถูกข่มขู่การวางระเบิด
 
 การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
     ฝ่ายฝึกอบรมได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าใหม่ โดยใช้ระยะเวลา 4 วัน ตามรายละเอียดหลักสูตรดังต่อไปนี้
 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
 2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
 3.  การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม
 4.  มนุษย์สัมพันธ์สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
 5.  การป้องกันอัคคีภัย และการดับเพลิง
 6.  การตรวจค้น และสังเกตจดจำ บุคคล และยานพาหนะ
 7.  งานจราจร และกฎหมายจราจร
 8.  ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และประกันสังคม
 9.  ระเบียบวินัยทหารเบื้องต้น
 10.  วิชาการต่อสู้ และป้องกันตัว ด้วยกระบอง
 11.  วิธีการใช้ และบำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร
 12.  กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
 13.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การให้บริการที่ดี Service Mind 
   ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม จะต้องไปฝึกงาน ณ หน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานจริงก่อน  1  วัน