ความภูมิใจของเรา

เกียรติบัตรและโล่ห์เกียรติยศที่เราได้รับ
รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เกียรติบัตร มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
หนังสือชมเชยจากผู้ว่าจ้าง
หนังสือชมเชยจากผู้ว่าจ้าง