ข่าวสาร

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 4.0 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี 2564

 ผ่านไปด้วยดีสำหรับ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 4.0 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทั้ง 5 รุ่น ขอขอบคุณพนักงานที่ให้ความร่วมมือ หวังว่าครั้งหน้าจะได้รับความร่วมมือในการอบรม อีกครั้ง เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

 


Date : 25 ต.ค. 2564